ត្រូវការទូទាត់ប្រាក់បែបឌីជីថលជាមួយ ABA?

សូមបំពេញពាក្យស្នើសុំខាងក្រោម ដើម្បីក្រុមការងារយើងខ្ញុំរៀបចំជូន!

បន្ទាប់ពីបំពេញព័ត៌មានសាខាធំបស់អ្នករួច អ្នកអាចស្នើសុំឧបករណ៍ទូទាត់ ABA សម្រាប់បណ្ដាសាខា ឬទីតាំងលក់ដូរជាច្រើនផ្សេងៗទៀត។ សម្រាប់ចម្ងល់ផ្សេងៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យស្នើសុំនេះ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ តាមរយៈលេខ 098 203 888.


សាខាធំ

ឧបករណ៍ទូទាត់ដែលត្រូវការ
ABA POS
ម៉ាស៊ីនទូទាត់ POS សម្រាប់ការទូទាត់តាមកាត និងអាចបង្កើតកូដ QR ចរន្ត ដើម្បីអតិថិជនដែលប្រើកម្មវិធី ABA Mobile អាចស្គែនទូទាត់ប្រាក់ជូនអ្នកបាន។
ទទួលទូទាត់តាមកាត
សូមចុចត្រង់នេះ ប្រសិនបើអ្នកចង់បន្ថែមកាត Visa, Mastercard ឬ UPI ទៅក្នុងការទូទាត់សម្រាប់ហាងរបស់អ្នក។
ព័ត៌មានអំពីហាង
លេខគណនីទទួលទូទាត់
បន្ថែមសាខា
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិត
បញ្ចូលលេខខាងក្រោម
CAPTCHA