ចង់ប្រើសេវាទូទាត់ ABA មែនទេ?

សូមបំពេញពាក្យស្នើសុំខាងក្រោម ដើម្បីក្រុមការងារយើងខ្ញុំរៀបចំជូន!

បន្ទាប់ពីបំពេញព័ត៌មានសាខាធំបស់អ្នករួច អ្នកអាចស្នើសុំឧបករណ៍ទូទាត់ ABA សម្រាប់បណ្ដាសាខា ឬទីតាំងលក់ដូរជាច្រើនផ្សេងៗទៀត។ សម្រាប់ចម្ងល់ផ្សេងៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យស្នើសុំនេះ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ តាមរយៈលេខ 098 203 888.

Banner for request QR KM Banner for request QR KM

សាខាធំ

ឧបករណ៍ទូទាត់ដែលត្រូវការ
ABA KHQR STAND
ជាកូដ QR ថេរដែលព្រីនដោយធនាគារ អ្នកអាចដាក់កូដ QR នេះ នៅទីតាំងលក់ដូរ ដើម្បីអតិថិជនដែលប្រើកម្មវិធី ABA Mobile ក៏ដូចជាអតិថិជនធនាគារផ្សេងដែលដំណើរការជាមួយ KHQR អាចស្គែនទូទាត់ប្រាក់ជូនអ្នកបាន
ABA KHQR STICKER
ជាកូដ QR ថេរដែលព្រីនដោយធនាគារ អ្នកអាចដាក់កូដ QR នេះ នៅទីតាំងលក់ដូរ ដើម្បីអតិថិជនដែលប្រើកម្មវិធី ABA Mobile ក៏ដូចជាអតិថិជនធនាគារផ្សេងដែលដំណើរការជាមួយ KHQR អាចស្គែនទូទាត់ប្រាក់ជូនអ្នកបាន
ABA KHQR LANYARD
ជាកូដ QR ថេរដែលព្រីនដោយធនាគារ អ្នកអាចដាក់កូដ QR នេះ នៅទីតាំងលក់ដូរ ដើម្បីអតិថិជនដែលប្រើកម្មវិធី ABA Mobile ក៏ដូចជាអតិថិជនធនាគារផ្សេងដែលដំណើរការជាមួយ KHQR អាចស្គែនទូទាត់ប្រាក់ជូនអ្នកបាន
ព័ត៌មានអំពីហាង
លេខគណនីទទួលទូទាត់
បន្ថែមសាខា
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិត
បញ្ចូលលេខខាងក្រោម
CAPTCHA